Önümler

 • Hytaýyň hili dürli reňkler Owadan gradient 3mm 6mm 8mm 12mm Windörite sungat reňkli ýel aýnasy

  Hytaýyň hili dürli reňkler owadan gradient ...

  21-541

  Öndürijilik aýratynlyklary 1. Kerpiç, daş ýa-da agaç ýaly beýleki materiallardan has arzan we gurmak aňsat.2. Reňk, nagyş dürlüligi (köplenç müşderiniň talaplaryna görä düzülip bilner), giň saýlaw.Perde diwar kombinasiýasynda, beýleki aýna ýa-da reňk gabat gelmegi bilen tapawutlanyp biler.3. Goldaw gurluşyna reňkli syrçaly aýna oturdylyp bilner.4. Siňdiriş ýok, aralaşmak we arassalamak aňsat däl.Aýna material bilen organiki däl reňkli 5 reňkli syrçaly, öçme, öçme ...

 • 6.38mm Howpsuz PVB Temperirlenen laminirlenen aýna arassalanan berk tekiz

  6.38mm Howpsuz PVB Tempered Laminirlenen aýna arassa ...

  21-541

  HYZMATLAR 1. Örän ýokary howpsuzlyk: PVB interýer, täsiriň aralaşmagyna çydam edýär.Aýna ýarylsa-da, bölekler biri-birine ýapyşar we dargamaz.Beýleki aýna görnüşleri bilen deňeşdirilende, laminirlenen aýna zarba, ogurlyga, ýarylmaga we oklara garşy durmak üçin has ýokary güýje eýe.2. Ultramelewşe barlagy: Gatnaşykçy ultramelewşe şöhlelerini süzýär we mebelleriň we perdeleriň ýitmeginiň öňüni alýar HYZMATLAR 3. Energiýany tygşytlaýan gurluşyk materiallary ...

 • Söwda binalary üçin gyzgyn aýna

  Söwda binalary üçin gyzgyn aýna Balustr ...

  21-541

  Temperaturaly aýna, ýylylygy berkitýän aýna.Güýjüni we täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýörite ýylylyk bejergisini geçdi.Aslynda, aýna adaty aýnadan takmynan bäş esse çydamly .Temperaturaly aýna aýna perde diwary, stoluň ýokarsy, howuz çitimleri we ş.m. üçin ulanylýar. , müşderiniň islegine görä gysylan gyralar, ýylmaýjy gyralar we howpsuzlyk burçy.Aýratynlyklary: 1. Adatydan 5 esse kyn ...

 • Temperirlenen laminirlenen bina Aýna öndürijiniň gapy aýnalary üçin aýna aýnasynyň bahasy

  Temperirlenen laminirlenen bina Bir ýol aýna manuf ...

  21-541

  bir taraplaýyn aýna Elektromagnit goragly aýna bir taraplaýyn perspektiwaly aýna (atom aýnasy, bir taraply aýna, ýeke şöhleli aýna, iki taraply aýna we bir taraplaýyn aýna diýlip hem atlandyrylýar) görünýän ýagtylyga ýokary şöhlelenýän aýnadyr.Bir taraplaýyn ýörelge Onuň ýörelgesi ýagtylygyň tersine bolmagydyr.Bir taraplaýyn aýnadaky örtük ýagtylygyň köp bölegini döwüp biler we ýagtylygyň diňe bir böleginiň geçmegine we döwülmegine ýol açyp biler.Iň möhüm ýer i ...

Biz hakda

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär.Kompaniýa içerde we daşary ýurtda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar.Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris.Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär.Kompaniýa içerde we daşary ýurtda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar.Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris.Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • Has giňişleýin

  “Everbright Glass Co., Ltd.” kenarýaka ajaýyp şäher Yantai - zhuji senagat parkynda ýerleşýär.Kompaniýa içerde we daşary ýurtda öňdebaryjy aýna önümçilik enjamlaryny hödürledi, standart önümçilik işine we ýokary tehniki dolandyryş işgärlerine eýe, zawod 5000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, müşderilere aýna berkitmek, aýna gyzgyn egilmek, aýna gyrasy üwemek, aýna bilen üpjün edip biler. içi boş we beýleki hyzmatlar.Esasan tekiz gyzgyn aýna we egri gyzgyn aýna öndürýäris.Önümlerimiz Hytaýda we beýleki daşary ýurtlarda satylýar…

 • kompaniýa_intr_gallery_01
 • kompaniýa_intr_gallery_02
 • kompaniýa_intr_gallery_03

Senagat habarlary

 • Hytaýyň hili dürli reňkler owadan gradient ...

  Öndürijilik aýratynlyklary 1. Kerpiç, daş ýa-da agaç ýaly beýleki materiallardan has arzan we gurmak aňsat.2. Reňk, nagyş dürlüligi (köplenç müşderiniň talaplaryna görä düzülip bilner), giň saýlaw.Perde diwar kombinasiýasynda, beýleki aýna ýa-da reňk bilen deňeşdirip biler ....

 • 6.38mm Howpsuz PVB Tempered Laminirlenen aýna arassa ...

  HYZMATLAR 1. Örän ýokary howpsuzlyk: PVB interýer, täsiriň aralaşmagyna çydam edýär.Aýna ýarylsa-da, bölekler biri-birine ýapyşar we dargamaz.Beýleki aýna görnüşleri bilen deňeşdirilende, laminirlenen aýna zarba, ogurlyga, ýarylmaga we ...

 • Söwda binalary üçin gyzgyn aýna Balustr ...

  Temperirlenen aýna, ýylylygy berkitýän aýna.Güýjüni we täsirine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýörite ýylylyk bejergisini geçdi.Aslynda, gyzgyn aýna adaty aýnadan takmynan bäş esse çydamly .Güýçli aýna aýna perde diwary, stoluň ýokarsy, howuz ...

 • Temperirlenen laminirlenen bina Bir ýol aýna manuf ...

  bir taraplaýyn aýna Elektromagnit goragly aýna bir taraplaýyn perspektiwaly aýna (atom aýnasy, bir taraply aýna, ýeke şöhleli aýna, iki taraply aýna we bir taraplaýyn aýna diýlip hem atlandyrylýar) görünýän ýagtylyga ýokary şöhlelenýän aýnadyr.Bir taraplaýyn ýörelge Onuň ýörelgesi ...

 • 8mm 10mm 12mm çişirilen gyzgyn aýna howpsuzlygy hususy ...

  Çişirilen aýnanyň artykmaçlyklary 1. Temperirlenen aýna howpsuzlyk aýnasynyň görnüşidir we ýylylyk döwülmek howpuny azaltmak üçin adaty arassa ýüzýän aýnadan 4-5 esse güýçlidir.Döwülen gyzgyn aýnada döwülende, zyýany azaldyp bilýän ownuk kub böleklere bölüner.2. Tüýdükli çybyk ...

 • Gyzgyn satuw içi boş aýna ses geçirmeýän insul ...

  Aýna görnüşleri: Lowe gaty berk aýna, super ak aýna, reňkli aýna, şöhlelendiriji aýna we ş.m. Beýleki izolýasiýa komponentleriniň görnüşleri: 1. Aç-açan aýna + pes temperatura aýna 2. Aç-açan aýna + şöhlelendiriji temperatura aýna 3. Ora-da ingredientleri O talaplaryna laýyklykda düzüň ...

 • Lomaý 6mm Howpsuzlyk Pvb Tempered Laminated Bui ...

  Laminirlenen aýna, bir gatlak ýa-da köp gatly poliwinil butiral (PVB) arasynda iki ýa-da has köp aýna bölegi bolup, gaýtadan işlenýär, eger aýna döwülse, bölekler PVB-iň orta derejesinde ýapyşmaga ýykgyn edýär, şeýlelik bilen aýnanyň ýykylmagy töwekgelçiligini azaldýar we kömek edýär mundan beýläkki sarsgynlara ýa-da howa zeperlerine garşy durmak üçin b ...

 • Qualityokary hilli ýönekeý göwher duş otagynyň ekrany

  Taňrylaryň garaňky we lal görnüşi häzirki zaman modasyny görkezip biler;Üç ölçegli ýaýyň üstü, tegelek we ajaýyp asma dizaýny Çyzyk manysy tutawaçdan we ajaýyp asma gysgyç çyzgysy ajaýyp kombinasiýa estetiki görnüşi modellemek dizaýny, takyk gurluşy, ajaýyp ...

 • Bathönekeý hammam duşy üçin aýna duş C ...

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyralary we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, r ...

 • Hytaýyň ýokary hilli hammam döwrebap aýna sergisi ...

  Easyönekeý klen duş otagy 8 uly aýratynlyk 1. gidýän ýaşyl we daşky gurşawy goramak Easyeňil arassa duş otagy, täze nesil organiki kremniý polimer birleşdiriji erginçini ulanýar, düzmeli däl, garyşdyrmaly däl, ýylylyk gerek däl, ftor elementini öz içine almaýar 2. Gowy çydamlylyk Easyeňil stakandan soň ...

 • Wateröriteleşdirilen suw geçirmeýän hammam hammam duş ...

  1. Howpsuzlyk Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyralary we burçlary ýok bolsa, obtuse Burç döwülen ownuk bölejikler ýaly bal ary bolar. betbagtçylyk şahsy howpsuzlygy hem gorap biler, gyzyl ...

 • Ykdysady ýönekeý duş otagy özleşdirilen hammam ...